Tartalom megjelenítő

Gerhard Seewann: A magyarországi németek története
A kétkötetes monográfia Gerhard Seewann professzor munkája, aki tudományos életútja során a Köztes-Európa etnikai térstruktúráiban rejlő cezúrák átlépésére törekedett, mind a Kárpát-medencei államalkotó kisebbségek összehasonlító igényű történetírása és diskurzuselemzése során, mind a migrációs folyamatok múltbéli-jelenkori összefüggéseit összevető kutatásaiban. A professzort a Tübingen-Ulm-München-Graz-Pécs-Temesvár tengely mentén formálódó gazdag életműve miatt számos elismerés övezi. Az elemzett mű a rendelkezésre álló tudásanyag szintetizálásaként jött létre, így az egyetemi oktatásban és a tudományos kutatásokban résztvevők, valamint a hazai németség és a nemzetiségek története iránt érdeklődők számára is átfogó képet ad az államalapítástól napjainkig terjedő folyamatokról. A magyarországi németek történetét már számos munka megörökítette, de ezek főleg a különböző történelmi korokra, földrajzi egységekre fókuszáltan jelentek meg, szemben a Seewann-féle teljességre törekvő, innovatív történelemszemléletű művel.
Teljes cikk >>


„A magyarországi németek története" hiánypótló mű a magyar és egyetemes történetírásban, mert
több tudomány- és szakterületet érintő megközelítésével, újszerűen mutatja be a magyarországi németek szerepét Magyarország modernizációjában és a nyugat-európai kultúrkörbe kapcsolódása folyamán. A mű egyedisége főként ábrázolásmódjában rejlik, mert a németség története "multietnikus perspektívából" tárul elénk, amelyben a magyarokkal és kisebbségekkel való összefonódás korszakokon átívelve kerül bemutatásra a mindenkori Magyarország német településterületein (pl. Bácska, Bánát, Erdély, Szatmár, Szerémség, Szlavónia, Sváb-Törökország). Emellett a modern etnicitás- és identitáskutatások, valamint a legújabb transzfer-történeti eredmények ötvözése lehetővé teszi, hogy a magyarországi kisebbségek múltja összehasonlíthatóvá váljon az európai kisebbségek történetével. A mű esélyt teremt a magyarországi németség számára, hogy a vitatott történelmi korszakok kritikai feldolgozásával (pl. a nemzetszocializmus kora), előítéletektől mentesen és az uralkodó nemzeti paradigmától eltávolodva saját nézőpontjain keresztül ismerje meg nyelvileg, etnikailag, vallásilag strukturált közössége teljes történetét. A szerző a gyakran hiányos, olykor előítéletekkel terhelt résztörténeteket a magyarországi németek történeti egészévé illeszti össze. A vizsgált csoport történetét a nagyobb regionális és európai történeti összefüggések közé illeszti be, kiemelve és a többi csoporttal folyamatosan összehasonlítva a magyarországi németek tulajdonságait. A mű így minden eddiginél árnyaltabb történeti képet eredményez.
A mű további érdeme, hogy felhívja a figyelmet a történelemkutatás hiányosságaira: mik voltak az 1945 utáni elűzés hatásai az itt maradó németekre, a magyar gazdaságra és társadalomra; mik az itt maradók konfliktustapasztalatai a német falvakban az elűzöttek helyére telepítettekkel az 1948 utáni életvilág drasztikus átalakulása után; hogyan sikerült az itt maradóknak és a visszatérőknek a legsúlyosabb keretfeltételek közepette a semmiből újrakezdve visszaszerezni házukat és hazájukat?


Keresés a honlapon