Küldetésnyilatkozat

A Könyvtár, Levéltár, Múzeum szakirodalmi, információs, oktatási és kutatási feladatokat ellátó nyilvános tudományos közgyűjtemény, amely a könyvtári feladatokon túl levéltári és múzeumi funkciót is ellát.

Legfőbb feladata az egyetem céljainak és tevékenységének támogatása az ennek megfelelő magas szintű könyvtári szolgáltatások nyújtásával. A könyvtár küldetése, hogy információs rendszerével, gyűjteményeivel, szolgáltatás-centrikus személyi állományával biztosítsa az egyetem oktató, kutató és tanulmányi munkájához szükséges szakirodalmi tartalomszolgáltatást és könyvtári információs ellátást a hagyományos és elektronikus dokumentumok beszerzése, szakszerű feltárása révén.

A könyvtár országos feladatköréből adódóan szolgálja a bányászat és kohászat területén jelentkező szakirodalmi igények kielégítését; nyilvános könyvtárként célja, hogy gyűjteményével lehetőséget biztosítson minden használónak a korszerű információs szolgáltatások eléréséhez.


A könyvtár az 1735-ben alapított bányászati-kohászati tanintézet könyvtárát tekinti elődjének, mely 1919-ig Selmecbányán, ezt követően pedig 1949-ig Sopronban működött. Ekkor alakult meg utódja Miskolcon. Jelenlegi épületünk 1969-ben készült el.

A 400 férőhelyes olvasóteremben a folyóiratok és a szabadpolcos állomány mellett 54 számítógép (ebből 18 db a multimédiás teremben) áll olvasóink rendelkezésére.

A Könyvtár épületében található még a Selmeci Műemlékkönyvtár, valamint az Egyetemi Levéltár és a Múzeum. 

 

A könyvtár állománya és gyűjtőköre

Körülbelül 1 millió könyvtári egység van állományunkban, ami évente 8–10 ezer könyvvel és egyéb dokumentummal gyarapszik. A folyóiratok száma közel 400. Gyűjtőkörébe tartozik magyar és idegen nyelven:

  • a műszaki tudományok szakirodalma (kiemelten a bányászati, kohászati ágazatok) és az e tudományok műveléséhez szükséges természettudományi alapirodalom,
  • a társadalomtudományok (jog, közgazdaságtan, neveléstudomány, szociológia stb.) publikációi,
  • valamint a bölcsészképzéshez szükséges tudományágak (történettudomány, irodalom- és nyelvtudomány, idegen nyelvek, pszichológia stb.) szakirodalma.

A könyvtár szervezeti keretein belül működik az egyetem levéltára (alapítva 1982), amely az egyetem két és fél évszázados történeti értékű irat- és kéziratos anyagait gyűjti.